ลูก เดินออกกำลังกายตอนเช้าThe morning exercise walk/เลี้ยงลูกMAH07854เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ระหว่าง พ่อ แม่ผู้ปกครองที่รักลูก เพราะผู้ใหญ่ในวันหน้า ก็คือพวกเขาเหล่าเยาวชนนี้ การดูแล อบรม บ่มนิสัย ถือเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยเลี้ยงดูมีความแตกต่างซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนตามกำลังกาย กำลังเงินและโอกาสที่อำนวยให้ ซึ่งในวันหนึ่งเด็กเหล่านี้เจริญเติบโตขึ้น เขาก็จะนำเอา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้มา นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเมื่อผู้ใหญ่อย่างเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้
To exchange experiences between parents who love their children. Elders tomorrow These young people is that they are taking care of the education is the responsibility of parents. The food is absolutely different from one another by physical force. Power, money and opportunity permits. In one day, these children grow up, they will take the knowledge, skills and experience everything they learned. Applied in everyday life. And adults when we are not on this earth, and they will not help themselves.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*